KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji udzielanej przez Bellastoma Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100), ul. Szosa Chełmińska 84-86, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251536, na prace wykonane przez Bellastoma Sp. z o.o.

 1. Gwarancją pięcioletnią objęte są prace chirurgiczne i protetyczne na wszczepach (implantach) obejmujące uszkodzenia metalowej podbudowy przy pracach przykręcanych i mostach, za wyjątkiem prac określonych w punkcie 2., co do których obowiązuje gwarancja sześciomiesięczna i punkcie 3., na które obowiązuje gwarancja dwuletnia.
 2. Gwarancja sześciomiesięczna obowiązuje na:
  1. części porcelanowe na implantach, prace typu „Implant Bridge” oraz protezy typu „Overdenture” i obejmuje uszkodzenia zębów kompozytowych oraz konieczne podścielenia prac związane ze zmianami kształtu śluzówki;
  2. korony porcelanowe (na podbudowie LAVA, metal bądź złoto);
  3. licówki
 3. Gwarancja dwuletnia obowiązuje na wypełnienia
 4. Okres gwarancyjny liczony jest od daty wykonania danej pracy.
 5. Gwarancja jest wyłączona w przypadku:
  1. nie odbycia u gwaranta (Bellastoma sp. z o.o.) choć jednej z regularnych wizyt kontrolnych dotyczących wykonanych prac, w terminach wyznaczonych przez gwaranta i wynikających z rodzaju wykonanych prac;
  2. nie przestrzegania przez pacjenta zasad higieny jamy ustnej;
  3. nie odbycia u gwaranta co najmniej dwóch wizyt kontrolnych w roku kalendarzowym – w przypadku nie wyznaczenia przez gwaranta terminów wizyt, o których mowa w punkcie a);
  4. jakiejkolwiek ingerencji w prace wykonane przez Bellastoma sp. z o.o. objęte gwarancją, w tym protetyczne, implantologiczne bądź strukturę implantu (np. przebudowa lub usunięcie), chyba, że gwarant wyrazi zgodę na taką ingerencję;
  5. wystąpienia uszkodzeń, urazów powstałych z winy pacjenta, innego lekarza nie będącego pracownikiem gwaranta, osób trzecich, a także wskutek zdarzeń losowych, (np. urazy mechaniczne podczas uprawnienia sportu, wypadków itd.) lub wskutek niewłaściwego użytkowania;
  6. przerwania leczenia z przyczyn leżących po stronie pacjenta, w szczególności braku leczenia w przypadku występowania próchnicy w obrębie innych zębów;
  7. utraty funkcjonalności protezy spowodowanej zanikiem tkanek stanowiących jej podłoże;
  8. przebarwień wypełnień i uzupełnień od nikotyny i kamienia nazębnego wynikającego z zaniedbań higienicznych;
  9. stwierdzenia u pacjenta schorzenia mającego niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. osteoporoza, cukrzyca).
 6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odtworzenia elementów utraconych (np. połkniętych) przez pacjenta lub uszkodzonych.
 7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje serwisów implantologicznych, które są odpłatne (za wyjątkiem jednego – dokonywanego u pacjenta po raz pierwszy), a także prac tymczasowych (korony tymczasowe).
 8. Po upływie okresu gwarancji, wszelkie prace dokonywane są na koszt pacjenta.
 9. Gwarant nie pokrywa zobowiązanych z gwarancją kosztów stawiennictwa pacjenta u gwaranta.
 10. Gwarancją nie jest objęty efekt terapii. Brak pożądanych efektów leczenia pomimo zastosowania właściwej terapii do danego schorzenia, zgodnej z aktualną wiedzą medyczną, nie stanowi podstawy do reklamacji.
 11. Gwarancja nie obejmuje prac wykonanych na wyraźne życzenie pacjenta pomimo wyjaśnienia mu przeciwwskazań do wykonania prac z uwagi na prawdopodobieństwo braku ich trwałości.