KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji udzielanej przez Bellastoma Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod pocztowy 87-100), ul. Szosa Chełmińska 84-86, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251536, na prace wykonane przez Bellastoma Sp. z o.o.

 1. Na prace wykonane w Bellastoma Sp. z o.o. obowiązuje dwuletnia gwarancja.
 2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty wykonania danej pracy.
 3. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
  a) nie odbywania u gwaranta co najmniej dwóch wizyt kontrolnych w roku kalendarzowym, a w przypadku prac na implantach jednej wizyty kontrolnej  i jednego serwisu implantologicznego, o ile lekarz nie zaleci inaczej (pierwszy serwis implantologiczny jest bezpłatny)
  b) jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich w prace wykonane przez Bellastoma sp. z o.o. objęte gwarancją, chyba, że gwarant wyrazi zgodę na taką ingerencję;
  c) wystąpienia uszkodzeń, urazów powstałych z winy pacjenta, innego lekarza nie będącego pracownikiem gwaranta, osób trzecich, a także wskutek zdarzeń losowych (np. urazy mechaniczne podczas uprawnienia sportu, wypadków itd.) lub wskutek niewłaściwego użytkowania;
  d) przerwania leczenia z przyczyn leżących po stronie pacjenta,
  e) przebarwień wypełnień i uzupełnień od nikotyny i kamienia nazębnego wynikającego z zaniedbań higienicznych;
  f) stwierdzenia u pacjenta schorzenia mającego niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. osteoporoza, cukrzyca, bruksizm) lub zatajenia przed lekarzem rzeczywistego stanu zdrowia poświadczonego w wywiadzie lekarskim
  g) nie wywiązania się z zaleceń lekarskich dotyczących higieny i profilaktyki jamy ustnej
  h) naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
  i) pracy protetycznej oddanej do użytku Pacjentowi w momencie istnienia innych braków zębowych nie uzupełnionych najpóźniej w przeciągu kolejnych 6 miesięcy, ze względu na możliwe wystąpienie przeciążeń, które pośrednio mogą uszkodzić uzupełnienie protetyczne,
  j) konieczności podścielenia wykonanej protezy, wymiany gumek i innych związanych ze zmianami kształtu śluzówki
 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje prac tymczasowych
 5. Po upływie okresu gwarancji, wszelkie prace dokonywane są na koszt pacjenta.
 6. Gwarant nie pokrywa zobowiązanych z gwarancją kosztów stawiennictwa pacjenta u gwaranta.
 7. Gwarancją nie jest objęty efekt terapii. Brak pożądanych efektów leczenia pomimo zastosowania właściwej terapii do danego schorzenia, zgodnej z aktualną wiedzą medyczną, nie stanowi podstawy do reklamacji.
 8. Leczenie wykonane w znieczuleniu ogólnym podlega gwarancji na powyższych zasadach, ale gwarant nie ponosi kosztów ponownego znieczulenia.